Oświadczenie sprawcy kolizji

Oświadczenie sprawcy kolizji może okazać się najszybszym sposobem wyjścia z sytuacji, gdy doszło do zdarzenia drogowego. Jak poprawnie napisać oświadczenie? Co powinno w sobie zawierać?

Oświadczenie sprawcy kolizji - pobierz wzór w PDF!

 

pobierz dokument w formacie pdf

 

(wydrukuj i trzymaj w aucie na wypadek kolizji drogowej)

Co to jest kolizja drogowa?

Zacznijmy od definicji. W kodeksie karnym znajdziemy, co prawda, definicję wypadku drogowego, natomiast nie precyzuje on pojęcia kolizji. Regulacje dotyczące w dużym stopniu tego zagadnienia znajdziemy w kodeksie wykroczeń (art. 86):

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

Zgodnie z powyższymi zapisami, można zdefiniować kolizję jako wydarzenie, w efekcie którego uszkodzeniu uległy elementy nieożywione (samochody, latarnie uliczne, elementy drogi i jezdni), natomiast nie ma ofiar ludzkich. W bardzo dużym uproszczeniu można więc powiedzieć, że kolizja drogowa to wypadek bez ofiar.

Czy do kolizji trzeba wezwać policję?

W świetle obowiązujących przepisów nie trzeba wzywać policji w razie kolizji pod warunkiem, że nie wystąpiły któreś z poniższych okoliczności:

 • sprawca nie chce podać swoich danych;
 • stan sprawcy wskazuje na spożycie alkoholu;
 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • strony biorące udział w kolizji nie mogą dojść do porozumienia, kto jest sprawcą zdarzenia.

Warto też dodać, że często ubezpieczyciele wymagają obecności policji – nawet w przypadku najmniejszych kolizji i nawet wtedy, gdy sprawca przyznaje się do winy.

Kiedy należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Zawsze po jej wystąpieniu. Jest to warunek konieczny, gdy chcemy starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. Oświadczenie o sprawcy kolizji możemy sporządzić samodzielnie (warto mieć zawsze w samochodzie wzór) lub może je sporządzić policja na miejscu zdarzenia.

Co musi zawierać oświadczenie o kolizji?

Prawidłowo sporządzone oświadczenie o sprawcy kolizji powinno zawierać kilka elementów. Należą do nich:

 • dane sprawcy kolizji – imię, nazwisko, adres, pesel, seria i numer dowodu osobistego, informacje dotyczące posiadanego prawa jazdy (kategoria, seria, numer), telefon kontaktowy);
 • informacje dotyczące samochodu, którym kierował sprawca kolizji (marka, model i typ, numer rejestracyjny, kto jest właścicielem);
 • dane o polisie OC sprawcy (nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, seria i numer polisy, okres ubezpieczenia);
 • dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres, pesel, seria i numer dowodu osobistego, informacje dotyczące posiadanego prawa jazdy (kategoria, seria, numer), telefon kontaktowy);
 • informacje dotyczące pojazdu, którym kierował poszkodowany (marka, model i typ, numer rejestracyjny, kto jest właścicielem);
 • opis przebiegu zdarzenia – data, miejsce i godzina zdarzenia, dane sprawcy, opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego, opis uszkodzeń pojazdu sprawcy, informacje, czy ktoś został ranny; można również nakreślić szkic kierunku ruchu pojazdu poszkodowanego i sprawcy oraz rysunek z zaznaczeniem uszkodzeń, do jakich doszło w pojazdach;
 • świadkowie zdarzenia - imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, podpis
 • podpisy poszkodowanego i sprawcy.

Częstą praktyką jest to, że towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniają gotowe formularze oświadczenia. Bez problemu znajdziemy je również w Internecie. Warto mieć taki wzór w samochodzie – w razie kolizji unikniemy dodatkowego stresu i będziemy mieć pewność, że oświadczenie jest prawidłowo wypełnione, co z kolei jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o odszkodowanie w zakładzie ubezpieczeń.

Komentarze

Dodaj komentarz