Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jak napisać odwołanie? WZÓR

Często zdarza się, że poszkodowany w wyniku wypadku otrzymuje zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli wartość odszkodowanie nie jest satysfakcjonująca, poszkodowany ma możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. O zaniżonym odszkodowaniu można mówić, kiedy ubezpieczyciel ustala wartość przysługującego nam świadczenia w sposób niższy, niż powinno to mieć miejsce w rzeczywistości. Ubezpieczyciele nierzadko używają tych samych argumentów, by oddalić roszczenia poszkodowanych. Wśród najczęstszych podstaw, na podstawie których próbuje się zaniżyć odszkodowanie  można wyróżnić:

Kiedy mówimy o zaniżonym odszkodowaniu z OC sprawcy?

  • określenie kwoty odszkodowania na podstawie cen nieoryginalnych części, 
  • nieuznanie wszystkich usterek powstałych w wyniku wypadku (wskazanie, że część z nich istniała już wcześniej),
  • zaniżenie kosztów robocizny (zastosowanie w kalkulacji naprawy bardzo niskich stawek roboczogodziny), 
  • niesłuszne uznanie, że wystąpiła szkoda całkowita (zaniżenie wartości pojazdu sprzed kolizji przy jednoczesnym ustaleniu zawyżonych kosztów naprawy oraz niezbędnych części),
  • ustalenie zbyt niskiej kwoty tytułem rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. 

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Warto jednak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w każdym przypadku, kiedy wartość ustalonego odszkodowania nas nie satysfakcjonuje, zwłaszcza, że odwołanie może być wniesione w dowolnej formie - nie tylko pisemnej, ale także ustnej lub elektronicznej. Dobrze zapoznać się dokładnie z pismem ubezpieczyciela, ponieważ na jego końcu znajduje się informacja o możliwości wniesienia odwołania, w której ubezpieczyciel często wskazuje chociażby adres, na który należy przesyłać wszelkiego rodzaju reklamacje. Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.helper-cpp.pl/oferta/zanizone-odszkodowanie-na-pojezdzie

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela: WZÓR

Odwołanie od decyzji powinno zawierać informacje takie jak dane poszkodowanego, dane ubezpieczyciela, dane umożliwiające określenie szkody, wniosek o zmianę decyzji (wraz ze wskazaniem, czego żądamy od ubezpieczyciela), uzasadnienie wniosku oraz własnoręczny podpis składającego reklamację. Odwołanie nie musi być długie. Poniżej możecie się Państwo zapoznać ze wzorem odwołania. 

Warszawa, dnia ......................... r. 

...........................................

..........................................

..........................................

(dane poszkodowanego)

 

..........................................

.........................................

.........................................

(dane ubezpieczyciela)

Dotyczy szkody nr: ....................................... z dnia ......................................

 

REKLAMACJA

od decyzji z dnia ................................

Niniejszym składam reklamację od decyzji z dnia .............................. wydanej w postępowaniu likwidacyjnym dotyczącym szkody nr ............................... z dnia ............................. W mojej ocenie ustalona w postępowaniu likwidacyjnym wartość odszkodowania jest rażąco zaniżona. W związku z powyższym wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz zmianę decyzji i w konsekwencji ustalenie, że przysługuje mi jako poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości ..................... zł. 

UZASADNIENIE

Ustalona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania jest rażąco zaniżona. Ubezpieczyciel w toku przeprowadzonego postępowania wycenił zbyt nisko koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, przez co przyznane odszkodowanie nie umożliwia przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego. W szczególności ubezpieczyciel zaniżył koszty roboczogodziny oraz nie uwzględnił, że do naprawy pojazdu powinny być użyte oryginalne części. Kalkulacja naprawy sporządzona przez ubezpieczyciela nie uwzględnia kosztów robocizny stosowanych przez autoryzowane serwisy naprawcze, w związku z czym odszkodowanie nie odpowiada kwocie, którą faktycznie muszę ponieść w celu naprawy pojazdu. Sprawa powinna być zatem rozpatrzona ponownie. 

/własnoręczny podpis/

laweta zabierająca samochód z miejsca wypadku

Jeżeli dysponujemy jakimiś dokumentami, potwierdzającymi, jakie będą rzeczywiste koszty naprawy pojazdu, warto je załączyć, bowiem mogą one wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela. Przydatna może okazać się opinia niezależnego rzeczoznawcy zawierająca wyliczenie tego rodzaju kosztów, ale może to być także kosztorys sporządzony przez serwis naprawczy. Jeżeli naprawiliśmy już pojazd, warto przedłożyć fakturę dokumentującą wykonaną usługę. 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może być wniesione w terminie 3 lat licząc od dnia wystąpienia szkody. Najlepiej jednak nie zwlekać, gdyż im później wyślemy odwołanie, tym później odzyskamy brakującą część odszkodowania. 

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Kto może Ci pomóc?

W sprawach związanych z zaniżonym odszkodowaniem z OC sprawcy warto skorzystać z pomocy osób zawodowo zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań. Na rynku istnieje wiele tego typu podmiotów, oferujących usługi pomocy w dochodzeniu zaniżonego odszkodowania. Kancelaria odszkodowawcza przeprowadzi Państwa kompleksowo przez proces reklamacyjny, a także może wesprzeć na dalszym etapie odzyskiwania należnego odszkodowania od ubezpieczyciela, np. poprzez pomoc w prowadzeniu sprawy sądowej, o ile zajdzie taka konieczność. Co więcej, kancelarie odszkodowawcze najczęściej współpracują z klientami na zasadzie success-fee, co oznacza, że wynagrodzenie za świadczone usługi jest pobierane dopiero po uzyskaniu odszkodowania. 

Komentarze

Dodaj komentarz