PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wyda tzw. Zieloną Kartę, ale także okaże się pomocnym partnerem, gdy zostaniemy poszkodowani w wypadku z udziałem obcokrajowca.

Co to jest PBUK?

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to zrzeszenie zakładów ubezpieczeń, prowadzących na terenie Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przynależność do PBUK jest obligatoryjna i rozpoczyna się w dniu uzyskania od organu nadzoru zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Wedle obowiązujących zasad Systemu Zielonej Karty PBUK pełni rolę Biura Narodowego, będącego przedstawicielem Polski w Systemie i członkiem Rady Biur.

Czym się zajmuje PBUK?

Do zadań Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych należy:

  • wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych (certyfikatów Zielonych Kart), działających w innych krajach Systemu Zielonej Karty;
  • zawieranie z Biurami Narodowymi z innych państw Systemu umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych;
  • organizacja likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą posiadających aktualne dokumenty ubezpieczeniowe (Zielone Karty) wystawione przez zagraniczne Biura Narodowe;
  • określanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych;
  • prowadzenie działalności informacyjnej – PBUK razem z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) gromadzi i udostępnia informacje dotyczące umów OC komunikacyjnego.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wykonuje zadania określone ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

PBUK wypłaci odszkodowanie, gdy…

W sytuacji, gdy wypadek miał miejsce na terenie Polski, a poszkodowanym jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, to można dochodzić odszkodowania bezpośrednio od PBUK pod warunkiem, że:

  • pojazd sprawcy był zarejestrowany w kraju członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii;
  • pojazd sprawcy był zarejestrowany w kraju, którego stosowna instytucja podpisała z PBUK porozumienie – takie informacje uzyskamy w PBUK.

W sytuacji, gdy wypadek miał miejsce za granicą, a poszkodowany mieszka lub ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to można dochodzić odszkodowania bezpośrednio od PBUK pod warunkiem, że:

  • sprawca zawarł umowę ubezpieczenia z działającym w Polsce zakładem ubezpieczeń, który zlikwidowano albo ogłoszono upadłość – jeżeli do wypadku doszło na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii;
  • sprawca posiadał Zieloną Kartę wydaną przez ubezpieczyciela działającego na terenie Polski, który uległ likwidacji albo ogłoszono jego upadłość – jeżeli do wypadku doszło na terenie kraju, którego stosowna instytucja zawarła z PBUK porozumienie.

Komentarze

Dodaj komentarz