Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dowód naszego ubezpieczenia w NFZ. Wybierając się do państw UE lub EFTA, warto ją mieć!

Co to jest EKUZ i jak działa?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE oraz państw przynależących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). EKUZ jest wystawiana na każdego ubezpieczonego z osobna – także na dzieci. Wydawana jest bezpłatnie.

O czym należy pamiętać korzystając z EKUZ?

Korzystając z EKUZ za granicą należy mieć świadomość, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw obowiązujących w konkretnym państwie członkowskim UE/EFTA na identycznych warunkach, co pozostali ubezpieczeni w tym kraju.

Planując wizytę u lekarza a granicą, zawsze warto upewnić się, że przyjmuje on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Wnioski są dostępne w ww. oddziałach, można je też pobrać ze strony NFZ (nfz.gov.pl). Wnioski można składać: osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą bądź faksem. Niektóre oddziały NFZ przyjmują również skany wniosków, przesłane pocztą elektroniczną.

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania EKUZ?

Osoby, względem których nie można potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, powinny okazać przy składaniu wniosku dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ. Należą do nich:

 • dla pracowników: ostatni RMUA lub aktualna książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wzór dostępny w NFZ);
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki za ubezpieczenie zdrowotne;
 • dla rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dla emerytów: legitymacja emeryta lub ostatni odcinek emerytury;
 • dla rencistów: legitymacja rencisty lub ostatni odcinek renty oraz decyzja o przyznaniu renty;
 • dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby ubezpieczone jako członkowie rodziny (uczeń, student czy np. niepracujący małżonek) również do wniosku o EKUZ muszą załączyć odpowiedni dokument:

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłaszała ją do ubezpieczenia zdrowotnego oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • oraz dla osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (np. legitymacja studencka) bądź orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na jaki okres jest wydawana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska karta zdrowia w związku z pobytem turystycznym jest wydawana na okres:

 • 5 lat w przypadku emerytów;
 • 12 miesięcy w przypadku osób ubezpieczonych (czyli: osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ubezpieczonych)
 • 2 miesięcy w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Prac, a także niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Dodatkowo EKUZ może zostać wydana w poniższych przypadkach:

 1. na okres do 6 miesięcy dla:
 • kobiet w ciąży, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dzieci i młodzieży do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się w dniu ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
 1. na okres do 90 dni dla:
 • osoby, spełniającej kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej mającej decyzję np. wójta, burmistrza;
 1. na okres do 42 dni od dnia porodu dla:
 • kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto pamiętać, że okres ważności EKUZ liczony jest od dnia złożenia wniosku o jej wydanie!

Jak długo czeka się na otrzymanie Karty EKUZ?

Najczęściej tzw. europejska karta zdrowia wydawana jest od ręki – w momencie składania wniosku. Wyjątkowo, w sytuacji braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz zastrzega sobie 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie była opłacana, nie otrzymamy karty. Na nasz wniosek karta może zostać również wysłana pocztą pod wskazany adres bądź odebrana przez upoważnioną osobę.

Komentarze

Dodaj komentarz