Co to jest ubezpieczenie z funduszem?

Ubezpieczenie z funduszem to ubezpieczenie, w ramach którego część opłacanej składki jest inwestowana w jednostki funduszu inwestycyjnego.

Ubezpieczony ma indywidualne konto, na którym gromadzone są oszczędności. Część „inwestycyjna” składki zamieniania jest na jednostki uczestnictwa w funduszu i „pracuje na siebie”. Sam ubezpieczony nie decyduje o wyborze instrumentów, natomiast podejmuje decyzję co do strategii inwestowania swoich pieniędzy. Należy więc uwzględniać wiążące się z tym ryzyko oraz to, że wysokość kwoty wypłacanej w przyszłości uzależniona jest od ilości środków zgromadzonych na naszym rachunku, a więc od sytuacji panującej na giełdzie i wybranych przez nas instrumentów.

Ubezpieczenie z funduszem święci w ostatnich latach tryumfy popularności. Klienci rozważając ubezpieczenie na życie, coraz częściej decydują się na połączenie go z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Takie 2 w 1, czyli ubezpieczenie o charakterze ochronno-oszczędnościowym. Część składki przeznaczana jest na potrzeby ochrony, a część na poczet oszczędności, zasilając fundusz kapitałowy.

Ubezpieczenie z funduszem – część ochronna i oszczędnościowa

Ochronna część składki gwarantuje wypłacenie sumy ubezpieczenia w razie, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi śmierć ubezpieczonego. Wysokość składki zależy od ryzyka, jakie bierze na siebie ubezpieczyciel, a więc od wieku ubezpieczonego, jego zawodu, stanu zdrowia, prawdopodobieństwa zgonu itp. Warto podkreślić, że część ochronna składki nie podlega zwrotowi.

Jeśli chodzi o oszczędnościową część składki, to jest ona skrupulatnie gromadzona i wypłacana w razie śmierci lub osiągnięcia wieku określonego zapisami umowy. Składka oszczędnościowa generuje wzrost aktywów przy równoczesnym długofalowym inwestowaniu środków, co z kolei oznacza dodatkowe korzyści finansowe.

ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym

Jaka jest różnica między częścią ochronną a oszczędnościową?

Przede wszystkim różnią się pełnioną funkcją. Część ochronna ma za zadanie zagwarantować wypłacenie sumy ubezpieczenia, bez względu na długość jego trwania. Część oszczędnościowa z kolei powinna gwarantować określony poziom zgromadzonych środków po upływie określonego przedziału czasowego. Z racji tego, że oszczędności są inwestowane w papiery wartościowe o zmiennych cenach, również stopa zwrotu jest zróżnicowana i nie zawsze dodatnia. Od wybranego typu inwestycji zależy również, jak bardzo sytuacja na giełdzie odbije się na naszych oszczędnościach.

Od dawna panuje przekonanie, że inwestycje w papiery wartościowe z ramienia skarbu państwa to bezpieczniejsza inwestycja, ale z drugiej strony inwestycje w prywatne podmioty mogą okazać się korzystniejsze finansowo. W inwestycjach działa prosta zasada – im większy zysk, tym większe ryzyko.

Komentarze

Dodaj komentarz