Akcyza na samochody

Zagadnienie podatku akcyzowego reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 8 opodatkowane akcyzą są między innymi: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych (z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów); nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych (z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego).

Za podatnika podatku akcyzowego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonuje czynności kwalifikujących się do opodatkowania akcyzą bądź wobec której zaistniał stan kwalifikujący się do opodatkowania akcyzą.

Stawki akcyzy

Wyprzedaż rocznika 2023 już trwa! Sprawdź gdzie znajdziesz największe rabaty

Wyprzedaż rocznika 2023

Stawki akcyzy na samochody i niektóre wyroby akcyzowe przedstawiają się następująco dla:

  • benzyny silnikowej - 1 540,00 zł/1000 l,
  • oleju napędowego - 1 171,00 zł/1000 l,
  • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych - 670,00 zł/1000 kg,
  • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1 171,00 zł/1000 l,
  • samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

Jak ustala się wysokość akcyzy?

Cytując za Art. 82a. „Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.”

W sytuacji nieudzielenia odpowiedzi, niewprowadzenia zmiany wysokości podstawy opodatkowania bądź nieukazania przyczyn uzasadniających określenie jej wysokości odbiegającej znacznie od średniej wartości rynkowej, organy podatkowe bądź organy kontroli skarbowej określają wysokość podstawy opodatkowania, bazując na wartościach, zawartych w cenniku EuroTax.

W przypadku, gdy wysokość podstawy opodatkowania oszacowana z uwzględnieniem opinii biegłego różni się co najmniej o 33% od deklarowanej podstawy opodatkowania, wówczas koszty pracy opinii biegłego ponosi podatnik.

Średnia wartość rynkowa samochodu osobowego jest ustalana w oparciu o średnią cenę notowaną na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, dla zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz (jeżeli to możliwe do ustalenia) z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co pojazd nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

Akcyza na samochody osobowe

Jeżeli mowa o samochodach osobowych, to za przedmiot podlegający opodatkowaniu akcyzą uznaje się:

  • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  • pierwszą sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Warto podkreślić, że z punktu widzenia obowiązku akcyzy spore znaczenie ma właściwa klasyfikacja samochodu jako osobowego. Taką ocenę przeprowadza się na podstawie Nomenklatury Scalonej, a obowiązek ten leży w gestii producenta, podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego bądź importera. Aby dany pojazd mógł zostać uznany za samochód osobowy w myśl ustawy o podatku akcyzowym, kluczowa jest jego klasyfikacja taryfowa do pozycji CN 8703. Znajduje ona zastosowanie w przypadku samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu osób (innych niż objętych pozycją 8702), z uwzględnieniem samochodów osobowo-towarowych (kombi) oraz samochodów wyścigowych.

Komentarze

Dodaj komentarz